تایم سوخت : ۶۰ ثانیه / مخصوص فضای بسته و باز
تصویر محصول
11