سوختن با رنگ های سفید و جرقه های زرد / ارتفاع : 4 متر/ زمان سوختن : 35 ثانیه / قطر 7 و ارتفاع 14.5 سانتی متر
تصویر محصول
18