آوریل 5, 2019
آتش بازی زمینی

آتش بازی زمینی و وسایل آتش بازی زمینی

همانطور پیشتر گفتیم آتش بازی به دو دسته زمینی و هوایی تقسیم می شود. که در ادامه این مطلب به “آتش بازی زمینی” میپردازیم. آتش بازی […]