آوریل 10, 2019
آتش بازی گرم - وسایل آتش بازی گرم

آتش بازی گرم و وسایل آتش بازی گرم

آتش بازی زمینی در بر گیرنده دو نوع آتشبازی با نام های آتش بازی گرم و آتش بازی سرد است. که در این مطلب قصد داریم به آتش بازی گرم و وسایل آتش […]
آوریل 5, 2019
آتش بازی زمینی

آتش بازی زمینی و وسایل آتش بازی زمینی

همانطور پیشتر گفتیم آتش بازی به دو دسته زمینی و هوایی تقسیم می شود. که در ادامه این مطلب به “آتش بازی زمینی” میپردازیم. آتش بازی […]